TERMENI SI CONDITII

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.apa-canal.ro

Compania APA CANAL S.A. Galați a creat site-ul www.apa-canal.ro pentru a-și informa personal clienții.

Utilizarea acestui site se face condiționat, cu respectarea Condițiilor generale de acces și utilizare, detaliate mai jos, precum și a ansamblului de legi aplicabile ca atare.

Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii și condiţiile generale.

Proprietatea intelectuală

Compania APA CANAL S.A. Galați îşi păstrează toate drepturile referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al APA CANAL S.A. Galați.

Părţi distincte din acest site pot fi stocate sau copiate în mod excepţional pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal, sau pentru cercul normal al unei familii, dar orice folosire comercială sau în alt scop este interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nicio situaţie ca o cesiune sau transfer de drepturi intelectuale aparţinând APA CANAL S.A. Galați.

Neangajarea răspunderii

Acest site are ca scop informarea clienților și partenerilor Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați, precum și a oricăror altor persoane care sunt interesate de serviciile companiei noastre sau care doresc să se informeze asupra lor.

Utilizatorului acestui site i se aduce pe această cale la cunoștință că nicio informatie cuprinsă in acest site nu poate fi interpretată in sensul consultanței de specialitate. Toate materialele oferite de acest website au caracter strict informativ.

Vizitatorul/utilizatorul acestui site se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conținutul și/sau serviciile APA CANAL S.A. Galați și va răspunde de orice daună produsă astfel  Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați.

Este interzis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al APA CANAL S.A. Galați.

Informaţii, produse şi servicii ale terţilor

APA CANAL S.A. Galați depune toate eforturile pentru a oferi clienţilor și partenerilor săi informaţii actualizate, dar nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.

APA CANAL S.A. Galați, partenerii și angajaţii săi nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site.

APA CANAL S.A. Galați nu oferă nicio garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.

Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau downloadarea materialelor conţinute în acest site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.

Politica de returnare a banilor

În cazul efectuării plății aceleiași facturi prin canale de plată diferite, suma plătită în plus nu se returnează, aceasta rămânând pe contul clientului, urmând să se deconteze factura viitoare.

Protecţia datelor cu caracter personal

Vă aducem la cunoștință preocuparea noastră privind protecția datelor dumneavostră personale (nume, CNP, adresă, numere de telefon și adrese de e-mail), în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de protejare și securitate a informațiilor.

Aceste date furnizate sunt strict confidențiale. APA CANAL S.A. Galați se angajează în fața clienților săi să le utilizeze strict în uzul relației dintre client și APA CANAL S.A. Galați.

Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de către APA CANAL S.A. Galați pentru transmitera facturilor, corespondenței, informări prin e-mail sau prin mesaje scrise (SMS) sau prin poștă despre acțiunile noastre; prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual și legal.

Temeiul prelucrării este constituit de Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza judeţului Galaţi și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm astfel de date către: autorități judecătorești, autorități publice locale/centrale, partenerii contractuali ai APA CANAL SA Galați, furnizori de servicii și bunuri, cabinete notariale.

Toate informațiile se regăsesc pe site-ul companiei: www.apa-canal.ro, în secțiunea Prelucrarea datelor. Ori de câte ori va interveni o modificare, aceasta se va reflecta în locația amintită.

Mentionăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare.

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicat începând cu data de 25 mai 2018 de toate statele Uniunii Europene, conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale:

  • Dreptul de acces
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul la opoziție
  • Dreptul la rectificare
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")  
  • Dreptul la restricționarea prelucrării. 

Pentru a vă putea exercita toate aceste drepturi trebuie să înaintaţi o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul nostru. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.

Drept aplicabil. Litigii.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romane vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi APA CANAL S.A. Galați şi asociaţii/ partenerii/ afiliaţii săi.

În cazul unor eventuale conflicte între APA CANAL S.A. Galați şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă oferi orice alte informaţii veţi găsi necesare şi utile.