Servicii și tarife

Prețurile și tarifele în vigoare:

 Nr.  crt.  Denumire serviciu prestat Pret/tarif aprobat conf. Deciziei
ANRSC 44 /23.03.2022
(din 01.04.2022) lei/mc, fără TVA
Pret/tarif aprobat conf. Deciziei
ANRSC 35/27.02.2023
(din 01.04.2023) lei/mc, fără TVA
1  Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 6,72 8,30
 2  Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a societatii Apa Canal SA Galati 4,59 6,23

 

Ajustarea anuală a tarifelor Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați la apa potabilă și canalizare-epurare este fundamentată în Planul anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2023-2027, aprobat prin Actul adițional nr.63/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.29/16108/2010 (aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galați”).

... vezi mai mult


Contact 24/7/365

+0236-463-294

office@apa-canal.ro