CONTRACTE

ACTE NECESARE INTOCMIRII CONTRACTELOR

1. Pentru agenţii economici - persoane juridice (pentru model contract agenţi economici click aici):
 • Copie certificat înmatriculare al firmei;
 • Copie hotărâre judecătorească/ Act administrativ de înființare;
 • Copie certificat de înregistrare fiscală;
 • Copie Act de proprietate al terenului și al imobilului / Contract de închiriere / Contract de comodat (în ultimele două situații este necesar acordul expres al proprietarului – împuternicire notarială - pentru încheierea contractului cu Societatea Apa Canal S.A. Galați, precum și mențiunea că își asumă plata restanțelor chiriașului către operator, în cazul în care acesta își încetează activitatea și pleacă din punctul de lucru/imobilul respectiv, fără achitarea obligațiilor de plată);
 • Copie carte/buletin identitate al administratorului societăţii comerciale și a proprietarului;
 • Contul bancar;
 • Certificat constatator actualizat la momentul solicitării de încheiere contract;
 • Copia documentației de cadastru care să cuprindă suprafața totală (din care: suprafața construită și neconstruită) pentru sediul societății, precum și cea a punctelor de lucru;
 • Copie aviz utilități (apă și canalizare) eliberat de Apa Canal S.A. Galați;
 • Proces verbal de recepție a instalației pentru utilizatorii noi;
 • Cerere tip pentru montare - sigilare contor.
2. Pentru Asociaţiile de proprietari/locatari/chiriași (pentru model contract asociaţii locatari/proprietari click aici):
 • Actul legal care conferă personalitate juridică (încheiere ședință de judecată, respectiv statutul) ;
 • Certificat de înregistrare fiscală;
 • Protocol privind preluarea activelor și pasivelor de la vechea asociație, semnate de reprezentanții legali ai ambelor părți, protocol încheiat în concordanță cu soldul existent în momentul solicitării încheierii contractului;
 • Procesul verbal de separare tehnică/proces verbal de resigilare întocmit cu ocazia separării unei noi asociații dintr-o asociație existentă;
 • Avizul operatorului și procesul verbal al instalației în cazul condominiilor noi;
 • Copie după ultimul proces verbal al asociației care atestă calitatea de președinte;
 • Documente din care să rezulte suprafața condominiului sau declarația pe propria răspundere din care să rezulte acest lucru și după caz, suprafața însumată a cotelor indivize aferente spațiilor cu altă destinație din condominiu, aparținând persoanelor juridice (societăți comerciale, instituții publice). Aceste suprafețe vor fi declarate pentru fiecare branșament în parte, după caz;
3. Pentru utilizatorii casnici - persoane fizice (pentru model contract utilizatori casnici/individuali click aici):
 • Copie buletin/carte de identitate a proprietarului / solicitantului.
 • Copie act de proprietate sau închiriere. În cazul chiriașilor trebuie prezentată împuternicirea notarială privind acceptul din partea proprietarului pentru perfectarea contractului de utilități cu Apa Canal S.A. Galați, precum și acceptul proprietarului de preluare a tuturor obligațiilor de plată către operator ale chiriașului, în cazul în care acesta pleacă din imobilul respectiv fără achitarea obligațiilor de plată;
 • Schița din care să reiasă suprafața construită și neconstruită sau declarația pe propria răspundere din care să rezulte acest lucru.
 • Avizul definitiv al operatorului;
 • Proces verbal de recepție branșament / proces verbal de montare/sigilare contor;
 • Dovada achitării datoriilor pe vechiul branșament, în cazul în care se solicită separarea alimentării cu apă potabilă față de vechiul branșament.
4. Pentru utilizatorii persoane fizice din condominii (pentru model contract utilizatori casnici/individuali click aici):