Situația blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte - iunie 2020

Situația blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte - iunie 2020

Situația blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte - iunie 2020

Societatea APA CANAL S.A. Galați, a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galați, prin intermediul personalului Departamentului Canalizare, constatând în continuare deficiențe majore în ceea ce privește funcționarea instalațiilor interioare de canalizare.

Reamintim că în luna februarie 2019 am dat publicității o primă situație privind astfel de deficiențe identificate la un număr de 130 asociații de proprietari, respectiv  412 racorduri aferente unui număr de 281 de blocuri. Ulterior, până în luna decembrie 2019, am identificat alte 371 racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 240 de blocuri din 132 asociații de proprietari.

Inventarierea a continuat și în anul 2020. Au fost verificate locații noi, dar și reverificate unele dintre locațiile la care anterior s-au constatat deficiențe.

Prezentăm, în tabelul atașat, situația blocurilor/scărilor identificate cu probleme pe raza municipiului Galați, în 2020, în plus față de locațiile din anul 2019, respectiv 83 racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 63 de blocuri din 55 asociații de proprietari.

Verificările efectuate în perioada 2019-2020 au vizat blocurile din municipiul Galați în integralitate. Per total, s-au identificat probleme în funcționarea a 866 racorduri de canalizare, reprezentând cca. 20,3% din numărul racordurilor din municipiu, aferente unui număr de 584 de blocuri (cca.37,3% din total blocuri în municipiu). Din totalul de 727 asociații, la un numar de 317 s-au constatat deficiențe in funcționarea racordurilor de canalizare.

Subliniem încă o dată că aceste deficiențe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor și ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilității construcțiilor/blocurilor din zonă și a tunelului tehnic, prin infiltrațiile de apă uzată produse în timp.

În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor și a tunelului tehnic în care sunt pozate rețelele de utilități (dintre care cea mai importanta este rețeaua de alimentare cu apă potabilă) contravine normativelor tehnice și igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecții ce poate pune în pericol sănătatea populației. Nu în ultimul rând, aceste deficiențe conduc la uzura prematură a rețelelor purtătoare de fluid pozate în subsoluri și în tunelele tehnice.

Facem precizarea că, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 241/2006, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.88/2007 al ANRSC care aprobă Regulamentul de alimentare cu apă și de canalizare-art.2) punctul de delimitare dintre instalațiile aflate în exploatarea societății Apa Canal SA Galați și cele aflate în întreținerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei uzate. Aceleași acte normative prevăd că instalațiile interioare de canalizare reprezintă totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică. Societatea Apa Canal S.A. Galați, în calitate de operator, nu are nici o obligație privind buna funcționare a acestor instalații interioare.         

Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede că activitatea de administrare, întreținere și reparații asupra proprietății comune dintr-un condominiu revine asociației de proprietari. Aceeasi lege prevede și modalitatea de stabilire a condițiilor în care pot fi realizate serviciile de întreținere și de reparații curente ale elementelor de construcții și instalații ale clădirii. De asemenea, Legea calității în construcții nr.10/1995 stipulează obligația administratorilor/proprietarilor de a efectua lucrări de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă, indiferent dacă sunt în interiorul sau exteriorul clădirii.

Având în vedere cele prezentate, Societatea APA CANAL S.A. Galați va aduce la cunostința Primăriei Municipiului Galati situația blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte și vom notifica asociațiile de proprietari în cauză pentru a întreprinde de urgență măsurile necesare remedierii deficiențelor constatate, pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente deosebite, cu consecințe grave asupra construcțiilor și/sau domeniului public.

Intervențiile personalului societății noastre pentru curățirea tunelelor tehnice rămân practic fără rezultat, atât timp cât, în continuare, apa uzată menajeră curge direct în subsolurile blocurilor sau în tunele și nu în colectorul de canalizare. Pentru apariția unor evenimente deosebite în zonă, datorate nesoluționării acestor probleme, asociațiile de proprietari sunt direct răspunzătoare.

Vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociațiile de proprietari. APA CANAL Galați poate veni în sprijinul asociațiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de reparații la tubulatura de evacuare a apei menajere, pentru evacuarea mecanizată și/sau manuală a sedimentelor și apei menajere acumulate în subsolul blocurilor și în secțiunea de tunel tehnic aferentă blocurilor – avem echipamente noi și performante pentru vidanjare – precum și igienizarea zonelor de intervenție la finalizarea lucrărilor. 

Vezi: Situația blocurilor/scărilor la care am identificat deficiențe în funcționarea instalațiilor interioare de canalizare