ÎNTREBARI FRECVENTE

Sistarea furnizării serviciului

Sistarea furnizării serviciului

Întrebare:
În ce condiţii se poate realiza sistarea furnizării serviciului de apă-canal unui utilizator?

Răspuns:
Conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul are următoarele drepturi:
Art.6.2. “să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze organele sau institutiile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
Art.6.3. “să întrerupă furnizarea apei sau preluarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare, în următoarele situaţii:
a) utilizatorul nu achită factura în 45 de zile de la data emiterii facturilor, cu un preaviz de 5 zile lucratoare;
b) utilizatorul este depistat cu pierderi de apa la instalatiile interioare (debransare pana la remedierea acestora);
c) la cererea utilizatorului;
d) neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor;
e) branşarea sau racordarea, fără acordul operatorului la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;
Art. 6.5. “sisteze furnizarea serviciului in cazul in care imputernicitii sai sunt impiedicati sa verifice sau sa citeasca contoarele ori sa verifice si sa remedieze defectiunile la instalatiile care sunt proprietatea operatorului, atunci cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului"
Art.6.10. "sa suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa in situatia in care in timp de 3 luni de la data intreruperii alimentarii cu apa prevazute la art.6.3. nu sunt indeplinite conditiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului dupa acest termen, operatorul va factura pentru toata durata de intrerupere, o cota reprezentand 30% din ultima factura emisa de operator atat pentru apa, cat si pentru canalizare si contravaloarea preluarii apelor pluviale la canalizare pentru toata aceasta perioada;
Art.6.11. “să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiţii:
a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;
c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.”
Art.16.3. "daca sumele datorate si comunicate lunar, inclusiv majorarile de intarziere nu au fost achitate in termen de 45 de zile de la data emiterii facturii, operatorul poate suspenda/intrerupe furnizarea /prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucratoare si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta. Reluarea serviciului se va face in termen de max.3 zile lucratoare de la efectuarea platii, utilizatorul urmand sa suporte cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii prestarii serviciului."
Art. 23 "Operatorul-furnizor va întrerupe fără preaviz furnizarea serviciilor în următoarele condiţii:
- în caz de forţă majora (cutremure, inundaţii, incendii, alunecări de teren);
- consumarea apei reci fară contract;
- sustrageri de apă rece;
- împiedicarea delegatului operatorului-furnizor de a controla instalaţiile utilizatorului, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsură sau de a verifica şi remedia defecţiunile la instalaţiile proprietate ale operatorului-fumizor când acestea se află pe teritoriul utilizatorului;
- utilizatorul schimbă fără acordul operatorului-furnizor caracteristicile tehnice ale instalaţiei de alimentare cu apă rece;
- utilizatorul alimentează subconsumatori fară acordul operatorului-furnizor;
- la cererea utilizatorului numai pentru remedierea defecţiunilor survenite în instalaţiile proprii;
- lipsa sistemului de masurare pe branşamentul utilizatorului;
- când sigiliul de montaj sau sigiliul metrologic de la sistemele de măsurare a fost deteriorat de către utilizator;
- la apariţia unor defecţiuni majore ce pun în pericol viata, integritatea, sănătatea, securitatea persoanelor, bunurilor materiale sau mediul înconjurător, conform reglementarilor legale;
- utilizatorul nu remediaza defecţiunile interioare si prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apa a altor utilizatori;
- neachitarea obligaţiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare judecătoreasca definitiva, provocate de distingerea sau deteriorarea unor constructii sau instalatii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor;
- pentru neplata serviciilor dupa 45 zile de la emiterea facturii.
Bransarea si rebransarea la serviciile de apa si de canalizare se va realiza dupa achitarea unei taxe. in conformitate cu legislaţia specifica in vigoare."