ÎNTREBARI FRECVENTE

Condiţii de branşare/racordare şi utilizare

Condiţii de branşare/racordare şi utilizare

Întrebare:
În ce condiţii un potenţial client poate beneficia de servicii de apă si canalizare?

Răspuns:
Procedura de branşare/racordare se face cu respectarea prevederilor articolului 108 din Regulamentul servicilui public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr. 10/2010 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa".
A. OBŢINERE AVIZ
(1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare cu apa se poate face doar in baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie.
(2) Eliberarea avizului se realizeaza in doua faze, si anume:
a) avizul de bransare de principiu, eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire - cuprinde datele generale privind posibilitatile si conditiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor de catre un proiectant autorizat;
b) avizul de bransare definitiv - prin care se insusesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de executie. Documentatia anexata la cererea pentru avizul definitiv va contine:
1. memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru bransarea la reteaua de alimentare cu apa;
2. scheme de montaj al conductelor de apa;
3. certificatul de urbanism;
4. planul de incadrare in zona, la scara de 1:500;
5. actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar;
6. planul retelelor in incinta.
(3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, operatorul, in termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, in scris, completarea documentatiei cu documentele care lipsesc, completand in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta.
(4) Documentatia pentru avizul definitiv trebuie sa respecte obligatoriu toate conditiile impuse de operator în avizul de principiu. În caz contrar, avizul definitiv nu se elibereaza, iar operatorul va sesiza organele de specialitate ale Primariei si ale Inspectoratului de Stat in Constructii pentru Lucrari Publice Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
În cazul în care beneficiarii, din diverse motive renunta la executia lucrarii acestia au obligatia sa anunte, în scris, operatorul.
Termenul de valabilitate a avizului de principiu si/sau a avizului definitiv: acestea sunt valabile in conditiile inceperii executiei in perioada de 12 luni de la data emiterii.
Dupa expirarea termenului de valabilitate, beneficiarul se va prezenta la operator cu documentatia tehnica pentru reavizare. Reavizarea presupune prelungirea duratei de valabilitate a avizului, pentru o noua perioada de 12 luni de la data reavizarii.
La depunerea cererii de obtinere a avizului se va achita taxa, conform tipului de aviz solicitat de client.

B. EXECUŢIA LUCRĂRII
Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să fie alimentat cu apă potabilă sau să se racordeze la reţeaua de canalizare va depune la operatorul-furnizor o cerere tip de branşare/racordare ce va fi însoţită de:
- avizul definitiv eliberat de Societatea Apa Canal SA Galati
- actul de proprietate sau certificat de moştenitor, contractul de închiriere în cazul locatarilor din imobilele aflate în cadrul Primăriei Municipiului Galati;
- autorizaţia de construire emisă de Primăria locală;
Execuţia lucrării de branşare-racordare propriu zisa se face de către Societatea Apa Canal SA Galati şi se finalizează cu emiterea un proces-verbal.

C. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Clientul va completa o cerere tip la Biroul Relaţii cu Publicul pentru perfectarea contractului