APA CANAL SA Galati

Prelucrarea datelor

Societatea APA CANAL SA Galați se aliniază, începând cu 25 mai 2018, prevederilor Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

APA CANAL SA Galați vă aduce la cunoștință preocuparea permanentă privind protecția datelor dumneavostră personale (nume, CNP, adresă, numere de telefon și adrese de e-mail), în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de protejare și securitate a informațiilor.

Aceste date furnizate sunt strict confidențiale. APA CANAL S.A. Galați se angajează în fața clienților săi să le utilizeze strict în uzul relației dintre client și APA CANAL S.A. Galați.

Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de către APA CANAL S.A. Galați pentru transmiterea facturilor, colectarea creanţelor legate de acestea, rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de APA CANAL SA Galați, transmiterea corespondenței, informări prin e-mail sau prin mesaje scrise (SMS) sau prin poștă despre acțiunile noastre; prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual și legal.

Temeiul prelucrării este constituit de Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza judeţului Galaţi și prevederile legale aplicabile. Pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm astfel de date către: autorități judecătorești, autorități publice locale/centrale, partenerii contractuali ai APA CANAL SA Galați, furnizori de servicii și bunuri, cabinete notariale.

Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare.

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicat începând cu data de 25 mai 2018 de toate statele Uniunii Europene, conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Drepturile dumneavoastră

  • Dreptul de acces - înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție - vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - înseamnă că ai dreptul de a solicita să iți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Societatea APA CANAL SA Galati nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Pentru a vă putea exercita toate aceste drepturi trebuie să înaintaţi o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul nostru. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.

În plus, din 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.