APA CANAL SA Galati

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Limita de proprietate dintre reţelele domeniului public şi cele interioare

Întrebare:
Care este limita de proprietate dintre reţelele domeniului public şi cele interioare ?
Răspuns:
Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de bransament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. În cazul când branşamentul nu este încă contorizat, sau în situaţia în care contorul este amplasat la subsolul condominiului, punctul de delimitare între reţeaua operatorului şi cea a utilizatorului va fi considerat ca fiind la punctul de branşare, la reţeaua publică. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

Calcul apă uzată menajeră

Întrebare:
Cum se calculează cantitatea de apă uzată menajeră?
Răspuns:
Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici se va calcula ca 100% din apa consumată. Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator. Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul.

Plata apei meteorice

Întrebare:
Cum se calculează apa de ploaie?
Răspuns:
Nu plătiţi apa de ploaie, ci serviciul efectuat de Societatea Apa Canal S.A Galati, care include: colectarea, transportul şi epurarea apelor meteorice.
Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se factureaza lunar, utilizand cantitatea specifica de apa meteorica, transmisa de A.N.M. Pentru luna in curs (N), se ia lua in calcul cantitatea specifica de apa meteorica comunicata de A.N.M. cu 2 (doua) luni anterioara emiterii facturii (N-2). [Ex. In luna iulie facturarea se face prin inmultirea cantitatii specifice de apa meteorica transmisa de A.N.M. pentru luna mai, acelasi an, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator (verificate cu datele din actul de proprietate) si cu coeficientii de scurgere recomandati de normele si normativele tehnice in vigoare] Coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-2/2007, sunt:
a) coeficient 0,9 – pentru utilizatorii cu incinte betonate total/partial sau cu drumuri si alei de incinte betonate etc., se vor lua in calcul toate suprafetele;
b) coeficientul mediu conf. SR 1846-2/2007 - in functie de tipul de pavaj (asfalt si beton, piatra, piatra sparta, etc.)  - pentru domeniul public si privat al mun. Galati.
Baza legala care reglementeaza facturarea acestui serviciu: Ordinul ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (art.209-215), Ordinul ANRSC nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (art.11.3); Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Judetul Galati, art. 197-203; Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art.10.

De ce se plătește apa meteorică

Întrebare:
De ce plătim apa de ploaie?
Răspuns:

Apele meteorice sau pluviale sunt apele care provin din precipitaţii atmosferice (din ploi sau din topirea zăpezii de pe acoperisuri, terase, platforme industriale și/sau curți interioare).

Betonul și asfaltul zilelor noastre sunt bariere în calea circuitului natural al apei. Apa din precipitații ajunge în canalizarea orașului urmând aceleași procese de tratare și generând costuri, ca și apele uzate.

In municipiul Galați, sistemul de canalizare este unitar, adică rețeaua de preluare a apelor pluviale nu este separată de rețeaua de canalizare care preia apele uzate menajere. Prin urmare, atât apele uzate menajere și industriale, cât și cele provenite din precipitațiile atmosferice (apele meteorice) sunt colectate in același sistem de canale și sunt conduse către stația de epurare a municipiului. Aici, printr-o serie de tratamente mecanice și biologice, toată apa uzată (inclusiv cea meteorica) este “curățatăînainte de a fi deversată în emisar.

Sistemele unitare de canalizare au fost construite în orașele mari la inceputul dezvoltării lor. În ultimii ani însă, expansiunea urbană și modificările climatice crează probleme de exploatare a acestor sisteme. La ploi abundente, conductele sunt deseori suprasolicitate și colmatate de deșeurile și materialele antrenate de la suprafață de debitul mare de apă.

Apa meteorică este preluată, colectată și transportată prin rețeua de canalizare, este pompată prin mai multe stații de pompare intermediare, până ajunge în colectorul interceptor, iar ulterior în Stația de Epurare. Întregul proces menționat generează costuri semnificative, în principal cu energia electrică.

Apele meteorice constituie o mare problemă în zonele urbane deoarece sunt mai mult decât nişte simple ape de şiroire încărcate cu suspensii. De pe străzi ele se încarcă cu reziduuri petroliere şi de uleiuri, plumb de la combutibili, particule din abrazarea cauciucurilor şi discurilor de frână ale automobilelor etc. şi deci sunt suficient de poluate încât să afecteze reţeaua publică de canalizare şi să necesite epurare în staţia de epurare la fel ca celelalte ape uzate.

Mai mult, în stația de epurare a apelor uzate, apele din precipitații diluează apa uzată, scoțând astfel din parametrii funcționali o etapă importantă a procesului de epurare – treapta biologică. Readucerea în stare normală de funcționare a stației înseamnă un consum suplimentar de energie și de reactivi, înseamnă costuri mai ridicate chiar decât epurarea uzuală a apelor menajere.

Asociațiile de proprietari, abonații – contracte individuale din condominii, instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza municipiului Galati, plătesc serviciile de preluare a apelor meteorice, care presupun colectarea apei meteorice de pe suprafeţele deţinute, transportul prin intermediul canalelor colectoare, pomparea, epurarea acestor ape care antrenează diverse suspensii şi redarea acestora în circuitul pluvial natural curăţate. Dintre utilizatorii menționați doar cei care deversează apa meteorică în rețeaua de canalizare menajeră plătesc acest serviciu deoarece operaţiunile de colectare, transport şi epurare a apelor meteorice sunt realizate cu costuri. Apa meteorică care ajunge în circuitul natural fără a intra în rețeaua de canalizare menajeră nu se taxează.

Din considerente economice, dar și ca urmare a condițiilor impuse de Uniunea Europeană, stațiile cu grad avansat de epurare (cu treaptă biologică) realizate cu fonduri europene nerambursabile, au fost proiectate să preia numai apa uzată menajeră, nu și pe cea meteorică. Apa meteorică este colectată prin sisteme separate – canale inchise și îngropate în pământ sau șanțuri și rigole stradale deschise - administrate de Primăriile locale și dirijată direct către emisar.

Contorul de bransament şi verificarea acestuia

Întrebare:
Care este aparatul de măsură a serviciilor prestate şi când se verifică acesta?
Răspuns:
Aparatul de măsură care stă la baza facturării serviciilor prestate de operator este contorul montat într-un cămin de bran?ament amplasat la limita de proprietate a utilizatorului, acesta fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile. Contorii de bransament sunt instalati şi întreţinuti de către operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apă.Contorul de apă trebuie să fie uşor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului.
Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de bransament se face ca obligaţie legală a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului. În caz de înlocuire a contorului de apă din iniţiativa operatorului, utilizatorul va fi înştiinţat anterior, pentru a asista la operaţiunea de înlocuire şi de înregistrare a indexului vechi şi a indexului de pornire al noului contor.
Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de bransament. Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă se face de către delegatul B.R.M.L. sau altă persoană legal autorizată, numai pe standuri de verificare autorizate.

Sistarea furnizării serviciului

Întrebare:
În ce condiţii se poate realiza sistarea furnizării serviciului de apă-canal unui utilizator?
Răspuns:
Conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul are următoarele drepturi:
Art.6.2. “să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze organele sau institutiile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
Art.6.3. “să întrerupă furnizarea apei sau preluarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare, în următoarele situaţii:
a) utilizatorul nu achită factura în 45 de zile de la data emiterii facturilor, cu un preaviz de 5 zile lucratoare;
b) utilizatorul este depistat cu pierderi de apa la instalatiile interioare (debransare pana la remedierea acestora);
c) la cererea utilizatorului;
d) neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor;
e) branşarea sau racordarea, fără acordul operatorului la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;
Art. 6.5. “sisteze furnizarea serviciului in cazul in care imputernicitii sai sunt impiedicati sa verifice sau sa citeasca contoarele ori sa verifice si sa remedieze defectiunile la instalatiile care sunt proprietatea operatorului, atunci cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului"
Art.6.10. "sa suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa in situatia in care in timp de 3 luni de la data intreruperii alimentarii cu apa prevazute la art.6.3. nu sunt indeplinite conditiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului dupa acest termen, operatorul va factura pentru toata durata de intrerupere, o cota reprezentand 30% din ultima factura emisa de operator atat pentru apa, cat si pentru canalizare si contravaloarea preluarii apelor pluviale la canalizare pentru toata aceasta perioada;
Art.6.11. “să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiţii:
a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;
c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.”
Art.16.3. "daca sumele datorate si comunicate lunar, inclusiv majorarile de intarziere nu au fost achitate in termen de 45 de zile de la data emiterii facturii, operatorul poate suspenda/intrerupe furnizarea /prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucratoare si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta. Reluarea serviciului se va face in termen de max.3 zile lucratoare de la efectuarea platii, utilizatorul urmand sa suporte cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii prestarii serviciului."
Art. 23 "Operatorul-furnizor va întrerupe fără preaviz furnizarea serviciilor în următoarele condiţii:
- în caz de forţă majora (cutremure, inundaţii, incendii, alunecări de teren);
- consumarea apei reci fară contract;
- sustrageri de apă rece;
- împiedicarea delegatului operatorului-furnizor de a controla instalaţiile utilizatorului, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsură sau de a verifica şi remedia defecţiunile la instalaţiile proprietate ale operatorului-fumizor când acestea se află pe teritoriul utilizatorului;
- utilizatorul schimbă fără acordul operatorului-furnizor caracteristicile tehnice ale instalaţiei de alimentare cu apă rece;
- utilizatorul alimentează subconsumatori fară acordul operatorului-furnizor;
- la cererea utilizatorului numai pentru remedierea defecţiunilor survenite în instalaţiile proprii;
- lipsa sistemului de masurare pe branşamentul utilizatorului;
- când sigiliul de montaj sau sigiliul metrologic de la sistemele de măsurare a fost deteriorat de către utilizator;
- la apariţia unor defecţiuni majore ce pun în pericol viata, integritatea, sănătatea, securitatea persoanelor, bunurilor materiale sau mediul înconjurător, conform reglementarilor legale;
- utilizatorul nu remediaza defecţiunile interioare si prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apa a altor utilizatori;
- neachitarea obligaţiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare judecătoreasca definitiva, provocate de distingerea sau deteriorarea unor constructii sau instalatii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor;
- pentru neplata serviciilor dupa 45 zile de la emiterea facturii.
Bransarea si rebransarea la serviciile de apa si de canalizare se va realiza dupa achitarea unei taxe. in conformitate cu legislaţia specifica in vigoare."

Majorări pentru întârziere

Întrebare:
În ce condiţii unui utilizator al serviciilor Societatea Apa Canal SA Galati i se percep majorări pentru întârzierea la plata facturii?
Răspuns:
Conform legislaţiei în vigoare (Legea nr.241/2006) si Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare: „Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”

Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare

Întrebare:
Cu cine se încheie contractul de branşare/racordare?
Răspuns:
Contractul de branşare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare se încheie numai cu proprietarul imobilului sau terenului (persoana fizica sau juridica) sau cu un împuternicit notarial al proprietarului.
În cazul în care, din motive obiective, nu sunt întrunite condiţiile încheierii contractului cu proprietarul, cu titlul de excepţie, se poate încheia un contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu chiriaşul, numai dupa prezentarea unui accept scris din partea proprietarului de a prelua toate obligaţiile de plată ale chiriaşului în cazul în care acesta îşi încetează activitatea şi pleacă din punctul de lucru respectiv.
În cazul utilizării apei de la hidrantii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract între operatorii acestor servicii şi operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
In cazul în care un utilizator deţine mai mult de un branşament (loc consum) se va încheia cu acesta un singur contract şi se va emite o singură factură.

Contractul de vidanjare

Întrebare:
Ce este contractul de vidanjare, de ce este obligatorie încheierea acestui contract şi unde se încheie un astfel de contract?
Răspuns:
Contractul de vidanjare este un document oficial încheiat între Societatea Apa Canal SA Galati şi utilizator.
În baza acestui document, la cererea solicitantului, Societatea Apa Canal SA Galati efectuează, contracost, operaţiunea de vidanjare. Un astfel de document este obligatoriu a se încheia întrucât în zonele unde nu există reţea stradală de canalizare trebuie neapărat ca fosele septice ale utilizatorilor serviciului de furnizare a apei să fie vidanjate periodic pentru a împiedica deversarea reziduurilor în pânza freatică, lucru care ar conduce la grave accidente ecologice cu impact negativ asupra întregii comunităţi a unei localităţi.
Contractul de vidanjare se perfecteaza la Serviciul Vanzari-Contracte al Societatii Apa Canal SA Galati.

Schimbarea titularului de contract în urma vânzării imobilului

Întrebare:
Cum se procedează în cazul în care un imobil este vândut şi noul proprietar doreşte să încheie contract cu Societatea Apa Canal SA Galati ?
Răspuns:
Dacă persoana care vinde este o persoană fizică şi cumpărătorul de asemenea, contractul se încheie cu noul proprietar numai după ce debitul existent pe vechiul contract a fost achitat în totalitate şi condiţiile de furnizare a serviciilor rămân aceleaşi.
În situaţia în care se impune o redimensionare a branşamentului, noul proprietar va trebui ca înainte de încheierea contractului să obţină un aviz eliberat de Societatea Apa canal SA Galati.
În situaţia în care cumpărătorul este o persoană juridică este necesar ca, înainte de semnarea noului contract, acesta să obţină un aviz de utilitati/contorizare din partea Societatea Apa Canal SA Galati. După obţinerea acestui aviz şi achitarea integrală a debitului de pe vechiul contract, poate fi încheiat contractul cu noul proprietar. Dacă fostul utilizator era chiriaş în spaţiul respectiv, proprietarul spaţiului este răspunzător, în solidar cu fostul chiriaş asupra sumelor datorate de către acesta.

Calculul apei potabile consumate în cazul unui contor de branşament defect

Întrebare:
Cum se calculează cantitatea de apă potabilă consumată, în cazul unui contor de branşament defect?
Răspuns:
Atunci când un contor de bransament este considerat defect (contor blocat sau distrus prin îngheţ sau şoc mecanic, incendiu, etc ) volumul de apa ce urmează a fi facturat se calculează ca o medie a consumurilor zilnice anterioare pe un an de zile. Atunci când media consumului nu se poate face pe un an de zile, se va lua în calcul media cantităţilor înregistrate existente în evidenţa operatorului iar dacă nici aceasta nu există (utilizator nou) conform Ordin 29/N/1993.
Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se suportă de către operator.
Contoarele instalate la branşamentul fiecărui utilizator, suspecte de înregistrări eronate, se demontează de operator şi se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi suportate conform Ordin 29/N/1993, astfel: de către utilizator dacă contorul a fost admis din punct de vedere metrologic, de către operator dacă contorul a fost respins din punct de vedere metrologic.
În cazul în care la verificarea/expertizarea metrologică contorul a fost declarat "respins" operatorul va proceda şi la o regularizare a facturii; cuantumul prestatiilor furnizate in luna in care s-a solicitat verificarea aparatelor de masura, se va recalcula, in baza inregistrarilor noilor aparate de masura montate, pentru perioada de la ultima citire facturata pana la data sesizarii.

Diferenţe faţă de contorul general

Întrebare:
De ce apar diferenţe între consumul indicat de contorul general şi contoarele din apartamente?
Răspuns:
a) Toţi producătorii mondiali de aparate de măsura certifică, în specificaţiile tehnice, existenţa unei toleranţe, care, în funcţie de tipul contorului şi de vechimea acestuia, poate ajunge până la +/- 5 %.
b) În funcţie de sensibilitatea lor, contoarele se încadrează în 4 clase de precizie, de la A la D (D fiind cel mai performant). Prin sensibilitate se înţelege debitul minim de la care va porni înregistrarea de către contor. Spre exemplu: contorul de clasa B „porneşte” înregistrarea de la 10 l/oră, în timp ce contorul de clasa C porneşte de la 5 l/oră. Contoarele de apartament (repartitoarele de costuri) sunt, în general, de clasa B. Contorul de bransament al blocului, montat de către Apa Canal S.A. Galati, este de clasa C, cu debit de pornire foarte mic. În cazul repartitoarelor de costuri din apartamente, „diferenţele” pot să apară din simultaneitatea mai multor pierderi mici, neînregistrate de contoarele secundare (repartitoare), dar înregistrate de contorul de bransament. Exemplu: contorul de bransament al Societatea Apa Canal S.A. Galati, marca FGH (clasa C, debit de pornire de 11 l/oră), iar în apartamente există contoare de clasa B- inferioară (debit de pornire de 10 l/oră). Daca din cele 20 de apartamente dintr-o scară ( min. 40 de apometre) cel puţin doua au pierderi mici (de 8 l/oră), apometrele din apartamente nu vor înregistra acest consum, dar contorul de bransament va înregistra 2 x 8 l/oră = 16 l/oră (16 l/oră > 11 l/oră – debitul minim de pornire al contorului de bransament). Va apărea astfel o „diferenţă” de 11,5 mc lunar!
c) O pierdere apărută pe conductele din subsol este sesizabilă doar la o verificare efectuată de către un specialist. De asemenea, prezenţa apei în subsolul blocurilor este un indiciu al unei posibile pierderi. Deşi aceste cantităţi nu apar pe nici un repartitor de costuri din apartament, ele sunt înregistrate de contorul de bransament al blocului!
d) Pentru a se încadra în clasa de precizie, majoritatea aparatelor de masura necesită un montaj perfect orizontal. De exemplu, un contor de clasa B care nu este montat perfect orizontal trece în clasa de precizie A, necesitând un debit de pornire de 2 ori mai mare! Rezultă, astfel, ca acest contor va înregistra o cantitate de apa mai mica decât cea real consumată. Bineînţeles că înregistrarea de către contorul de bransament al blocului va fi cea corectă, ceea ce va duce la o diferenţă aparent inexplicabilă!
e) Sunt frecvente cazurile în care, la subsolurile blocurilor, în boxele locatarilor exista câte un robinet de apă. Indiferent de scopul pentru care au fost realizate (pentru murături, pentru spălat maşina sau „ca să fie acolo”), aceste robinete reprezintă o nouă sursă generatoare de diferenţe. Plus ca, de cele mai multe ori, curg în voie, deoarece nu deranjează pe nimeni! Totuşi, acestea nu sunt altceva decât consumuri pe care contorul de bransament le înregistrează, consumuri care vor apărea apoi ca „inexplicabile”!
f) Simpla montare a aparatelor de masura în apartamente nu garantează înregistrarea tuturor consumurilor. O cale suplimentară de asigurare o reprezintă sigilarea repartitoarelor de costuri în instalaţie. În acest mod se împiedică orice intervenţie a proprietarului asupra aparatelor de măsurare a consumurilor. Deşi prezumţia de nevinovăţie este unul din principiile general recunoscute, există şi un arhicunoscut proverb care spune că „paza bună trece primejdia rea”!
g) Deşi sunt greu de depistat, improvizaţiile realizate de locatari determină şi ele diferenţe notabile. Astfel, conductele de ocolire a repartitoarelor de costuri pot fi oricând o sursă de alimentare pentru o maşină de spălat rufe, un WC sau o chiuvetă. Bineînţeles că aceste consumuri nu sunt înregistrate, ceea ce va duce, din nou, la o diferenţă semnificativă!
h) Funcţionarea corectă a contoarelor este certificată de buletinele de verificare metrologică eliberate conform reglementărilor Biroului Român de Metrologie Legală. Astfel, intervalul maxim admis între două verificări succesive este de 7 ani de zile. Totodată, există posibilitatea ca, din diverse motive, mecanismele contoarelor să se blocheze, astfel încât cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată de repartitoarele de costuri din apartament. Acestea sunt cateva dintre motivele pentru care reprezentanţii asociaţiei de proprietari trebuie să verifice periodic aceste aparate. Se vor evita astfel numeroase probleme, deoarece aceste cantităţi nu apar pe nici un repartitor de costuri, dar sunt înregistrate de contorul de bransament!
Pentru a diminua aceste „diferenţe” până la încadrarea în toleranta de +/- 5% la debitul minim a contoarelor, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
• aparatele de masura din apartamente (repartitoare de costuri) să fie de clasă superioară sau cel puţin egală cu cea a contorului general;
• montarea repartitoarelor de costuri să respecte prescripţiile din certificatul aprobării de model emis de B.R.M.L.;
• instalaţiile interioare din apartament să fie etanşe (robinete, garnituri, rezervor WC etc.);
• instalaţiile interioare din subsol şi coloanele principale/streangurile să nu prezinte pierderi;
• să nu existe consumatori necontorizaţi;
• toate repartitoarele de costuri să fie sigilate;
• citirea repartitoarelor de costuri din apartamente să se facă simultan cu citirea contorului de bransament, de către reprezentantii legali ai asociaţiei, pentru a evita luarea în calcul a „consumurilor declarate” de proprietarii apartamentelor.

Calcul pierderi existente pe reţeaua interioară

Întrebare:
Cum se calculează pierderile existente pe reţeaua interioară de alimentare cu apă în cadrul asociaţiilor de proprietari/locatari?
Răspuns:
Conform Legii 114/1996, cu modificarile si completările ulterioare si Legii 230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, modul de repartizare a pierderilor existente pe reţeaua interioară a imobilelor este stabilit de către adunarea generală a asociatiei.

Legile în baza cărora funcţionează asociaţiile de proprietari/locatari

Întrebare:
Care sunt legile în baza cărora funcţionează asociaţiile de proprietari/locatari?
Răspuns:
Legile în baza cărora funcţionează asociaţiile de proprietari/locatari sunt: Legea Locuinţei 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sistarea furnizării serviciilor celor rău-platnici

Întrebare:
Cine are dreptul să sisteze furnizarea serviciilor celor rău-platnici în cadrul unei asociaţii de proprietari/locatari şi cine stabileşte soluţiile tehnice în acest sens?
Răspuns:
Soluţiile tehnice cu privire la debranşarea rău-platnicilor în cadrul asociaţiilor de proprietari/locatari şi punerea în aplicare a acestor soluţii sunt atributul exclusiv al conducerii asociaţiei. Conducerea asociaţiei stabileşte aceste soluţii prin intermediul adunării generale a proprietarilor/locatarilor.
Conform legislatiei in vigoare, Societatea Apa Canal SA Galati nu are dreptul să intervină în astfel de situaţii.

Cum reclamăm calitatea apei potabile

Întrebare:
Cum se procedează în cazul în care o persoană reclamă calitatea apei potabile?
Răspuns:
În cazul în care o persoană doreşte să reclame calitatea apei potabile este necesar să apeleze Dispeceratul societatii la tel.0236.463294, 7 zile din 7, 24 de ore din 24.
În urma acestui apel, specialişti ai laboratorului de calitate al Societatii Apa Canal SA Galati se vor deplasa la faţa locului pentru a preleva probe de apă (la limita de proprietate). In paralel, personalul din cadrul sectoarelor de distributie apa vor efectua spalari ale retelelor publice in zona reclamata. Probele vor fi analizate în laborator, rezultatele acestora fiind comunicate in scris persoanei care a reclamat calitatea apei.

Informaţii publice

Întrebare:
În baza cărei legi pot fi solicitate informaţii publice şi cum trebuie procedat pentru a intra în posesia respectivelor informaţii?
Răspuns:
Informaţiile de interes public sunt furnizate în baza Legii 544/2001. Pentru a intra în posesia informaţiilor solicitate este necesar să depuneţi o cerere în scris, la Registratura societatii Societatii Apa canal SA Galati, str. Ctin. Brancoveanu nr. 2.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, 30 de zile de la înregistrarea solicitării, funcţie de complexitatea, volumul lucrărilor de documentare şi de urgenţa solicitării.
În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Condiţii de branşare/racordare şi utilizare

Întrebare:
În ce condiţii un potenţial client poate beneficia de servicii de apă si canalizare?
Răspuns:
Procedura de branşare/racordare se face cu respectarea prevederilor articolului 108 din Regulamentul servicilui public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea nr. 10/2010 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa".
A. OBŢINERE AVIZ
(1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la retelele de alimentare cu apa se poate face doar in baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie.
(2) Eliberarea avizului se realizeaza in doua faze, si anume:
a) avizul de bransare de principiu, eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire - cuprinde datele generale privind posibilitatile si conditiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor de catre un proiectant autorizat;
b) avizul de bransare definitiv - prin care se insusesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de executie. Documentatia anexata la cererea pentru avizul definitiv va contine:
1. memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru bransarea la reteaua de alimentare cu apa;
2. scheme de montaj al conductelor de apa;
3. certificatul de urbanism;
4. planul de incadrare in zona, la scara de 1:500;
5. actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar;
6. planul retelelor in incinta.
(3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, operatorul, in termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, in scris, completarea documentatiei cu documentele care lipsesc, completand in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberarii avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta.
(4) Documentatia pentru avizul definitiv trebuie sa respecte obligatoriu toate conditiile impuse de operator în avizul de principiu. În caz contrar, avizul definitiv nu se elibereaza, iar operatorul va sesiza organele de specialitate ale Primariei si ale Inspectoratului de Stat in Constructii pentru Lucrari Publice Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
În cazul în care beneficiarii, din diverse motive renunta la executia lucrarii acestia au obligatia sa anunte, în scris, operatorul.
Termenul de valabilitate a avizului de principiu si/sau a avizului definitiv: acestea sunt valabile in conditiile inceperii executiei in perioada de 12 luni de la data emiterii.
Dupa expirarea termenului de valabilitate, beneficiarul se va prezenta la operator cu documentatia tehnica pentru reavizare. Reavizarea presupune prelungirea duratei de valabilitate a avizului, pentru o noua perioada de 12 luni de la data reavizarii.
La depunerea cererii de obtinere a avizului se va achita taxa, conform tipului de aviz solicitat de client.

B. EXECUŢIA LUCRĂRII
Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să fie alimentat cu apă potabilă sau să se racordeze la reţeaua de canalizare va depune la operatorul-furnizor o cerere tip de branşare/racordare ce va fi însoţită de:
- avizul definitiv eliberat de Societatea Apa Canal SA Galati
- actul de proprietate sau certificat de moştenitor, contractul de închiriere în cazul locatarilor din imobilele aflate în cadrul Primăriei Municipiului Galati;
- autorizaţia de construire emisă de Primăria locală;
Execuţia lucrării de branşare-racordare propriu zisa se face de către Societatea Apa Canal SA Galati şi se finalizează cu emiterea un proces-verbal.

C. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Clientul va completa o cerere tip la Biroul Relaţii cu Publicul pentru perfectarea contractului

Întreruperea furnizării serviciilor fără anunţarea prealabilă

Întrebare:
În ce situaţii Societatea Apa Canal SA poate întrerupe furnizarea serviciilor fără anunţarea prealabilă a consumatorilor?
Răspuns:
Societatea Apa Canal SA Galati are dreptul să sisteze furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţare prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă; pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

Suma minimă de la care se poate sista furnizarea serviciilor

Întrebare:
Care este suma minimă pentru care furnizorul are dreptul să sisteze furnizarea serviciilor către un consumator?
Răspuns:
Operatorul are dreptul să sisteze serviciile de apă şi canalizare şi să îi debranşeze de la reţeaua publică pe utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, inclusiv majorările de întârziere, dupa 45 de zile de la data emiterii facturilor, indiferent de cuantumul debitului.
Măsura debranşării se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

Depistarea pierderilor de apă in instalatia interioara

Întrebare:
Cum putem afla dacă avem pierderi de apă?
Răspuns:
Pierderile de apă pot fi constatate după ce, în urma citirii contorului, se depistează un consum de apă nejustificat de mare pe contorul de bransament. În acest caz, închidem toate punctele de consum din imobilul alimentat prin acel contor şi, dacă acesta înregistrează un consum înseamnă că undeva, pe instalatia interioară a imobilului, există o pierdere.
Pentru a depista locul exact al fisurării in conducta de alimentare cu apă, se poate depune la Societatea Apa Canal SA Galati o solicitare în acest sens; societatea dispune de aparate speciale pentru detectarea pierderilor pe reţele.

Plata facturilor emise de Societatea Apa Canal SA Galati

Întrebare:
Cum plătim factura de apă şi canal?
 
Răspuns:

Utilizatorul poate face plata facturii de apă și canalizare emisă de societatea Apa Canal SA Galați, simplu, rapid și fară comision, astfel :

 

1. Plata în numerar sau prin POS la casieriile Societatii Apa Canal SA Galați

a. la Casieriile Centrale:

        - Galați: str. C-tin Brâncoveanu nr. 2
    str. Constructorilor; complexul comercial din Țiglina II - în partea dreapta a Marketului PROFI
        - Tecuci: str. 13 Septembrie nr. 5
        - Tg. Bujor: str. Gen. E. Grigorescu nr. 72
        - Pechea: str. Principală
 
2. Plata prin debit direct

Dacă aveți cont bancar la Raiffeisen Bank, Garanti Bank, Bancpost, puteți semna un contract prin care împuterniciți banca să facă plata facturii dumneavoastră în mod automat la data scadentă, fără comision.

Conturile bancare pentru debitare directă pe care societatea APA CANAL SA le are deschise la bănci sunt următoarele:

- Raiffeisen Bank: RO69 RZBR 0000 0600 0579 0827
- Garanti Bank: RO70 UGBI 0000 1520 0823 7RON
- BCR Galati RO11 RNCB 0141 0328 6098 0001
- BRD Galati RO78 BRDE 180S V595 8173 1800
- CEC Bank RO18 CECE GL01 30RO N075 9854
- ING Bank RO47 INGB 0010 0000 3571 8911
- Banca Transilvania RO23 BTRL 0180 1202 3504 07XX

3. Plata la bancomat (ATM/ATS/MFM)

Plătiți fără comision la aparatele băncilor BCR, ING Bank, Raiffeisen Bank, întreaga rețea de bancomate fiind prevazută cu cititor de cod de bare. Pentru plata la bănci este obligatorie prezentarea facturii.

4. Plata numerar la bănci

Plătiți facturile fără comision prin scanarea codului de bare de pe factura la ghișeele băncilor: BCR, Garanti Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank.

 

Locuitorii judeţului Galați din zonele deservite de companie îşi pot plăti facturile de apă şi canalizare sigur şi rapid, în oricare dintre cele peste 290 de magazine de proximitate care au instalate terminale PayPoint.

 

6. Prin ordin de plata (internet banking, virament bancar)

Pentru ca plata să poată fi alocată contului dumneavoastră, vă rugăm să menționați codul de facturare (cod abonat) pe ordinul de plată.

Plățile electronice pot fi realizate de utilizatorii care au cont deschis la bancă și au activat serviciul internet banking, prin virament bancar. În acest caz, data plății este considerată data la care contul creditorului (furnizorului) a fost alimentat cu suma de bani care a facut obiectul plății.

Plătiți facturile fără comision prin ordin de plată – internet banking la băncile: Raiffeisen Bank, BCR, CEC Bank, Eximbank, Garanti Bank, ING Bank, Banca Transilvania.

Situația centralizată a conturilor curente în care se pot efectua plăți ale facturilor emise de Apă Canal SA și modalităţile de plată sunt prezentate pe facturile de plată, dar și în tabelul de mai jos:

 

Raiffeisen Bank RO69 RZBR 0000 0600 0579 0827 Prin debit direct
RO17 RZBR 0000 0600 1601 1683 Prin ATM si virament(Internet Banking, OP,etc.)
BCR RO11 RNCB 0141 0328 6098 0001 (debit direct)

Prin încasare la ghișeele băncii (cu numerar),
ATM/ATS și Internet Banking

RO32 RNCB 0141 0328 6098 0108 (Tecuci)
BRD RO78 BRDE 180S V595 8173 1800 Prin debit direct
CEC Bank RO18 CECE GL01 30RO N075 9854 (debit direct) ATM/ATS și Internet Banking și Plăți Expres
RO71 CECE GL01 44RO N094 6967
Garanti Bank RO70 UGBI 0000 1520 0823 7RON Prin încasare la ghișeele băncii (cu numerar),
debit direct și Internet Banking
ING Bank RO47 INGB 0010 0000 3571 8911 Prin încasare la ghișeele băncii (cu numerar), debit direct,
ATM/ATS și Internet Banking
Banca Transilvania RO23 BTRL 0180 1202 3504 07XX Prin Internet Banking, debit direct.
EximBank  RO34 EXIM 1150 0002 1454 RO03 Prin transfer - doar persoane juridice
Caseriile
Apa Canal SA
  Prin încasare la ghișeele societății (cu numerar)
și POS

 

IMPORTANT: Modalitățile de încasare prezentate mai sus se vor putea aplica la facturile emise începând cu data de 30.11.2014.

6. Plata la un-doi Centru de Plati

Cu peste 7.000 de terminale in 5.400 de magazine din intreaga tara, un-doi Centru de Plati iti pune la dispozitie o modalitate simpla si rapida de a plati facturile Apa Canal S.A. Galati de oriunde te-ai afla.
 

Plata esalonata a facturilor sau soldurilor restante

Întrebare:
Cum procedez daca sunt in imposibilitatea achitarii integrale a unei facturi mai mari sau a restantelor de plata?
Răspuns:

Conform art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 republicata, operatorul are dreptul să sisteze serviciile de apă şi canalizare şi să debranşeze de la reţeaua publică utilizatorul care nu şi-a achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, indiferent de cuantumul debitului. Măsura debranşării se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

În cazul utilizatorilor aflati în imposibilitatea de a achita integral o factură de apă sau soldul restant, există altenativa achitării în rate, prin încheierea unui angajament de plata esalonata.

Eșalonările la plată se vor face cu plata unui avans de min.50% din valoarea debitului/soldului restant, la data încheierii angajamentului. Eșalonările se vor face pe o perioadă de cel mult 6 luni, în funcție de cuantumul debitului, la care se va adăuga plata facturii curente odată cu rata scadentă.

Nerespectarea oricărui termen de plată conduce la anularea angajamentului de eșalonare, sistarea furnizării apei potabile fără alt preaviz și acționarea imediată a debitorului în judecată.

Obligaţii ale unităţilor spitaliceşti în caz de avarii

Întrebare:
Care sunt obligaţiile unităţilor spitaliceşti in cazul în care sunt avarii la reţelele de apă?
Răspuns:
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, fiecare unitate spitalicească trebuie să ia măsuri pentru a asigura rezervele de apă necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii. Ordinul nr. 713/2004, privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a unităţilor sanitare cu paturi, prevede în mod clar obligaţiile ce revin unităţilor sanitare privind asigurarea consumurilor menajere de apă.
Astfel, articolul 14 arată:
(a) Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, spitalele vor fi dotate cu rezervoare de acumulare dimensionate să asigure o rezervă de consum de 1-3 zile.
(b) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în permanenţa proaspătă.
(c) In afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apă de incendiu care să permită funcţionarea hidranţilor interiori timp de 10 minute şi a celor exteriori timp de 3 ore. În plus, actul legislativ mai prevede printre altele “staţii de ridicare a presiunii de pompare, racordate la rezervoarele de acumulare, pentru a asigura în permanenţă debitele şi presiunile necesare funcţionării optime a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de combatere a incendiilor.” (art. 15).
De altfel, aceleaşi prevederi se regăsesc şi în Normativul privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor (NP01597).
În cazul lucrărilor planificate,
Societatea Apa Canal SA Galati comunică unităţilor spitaliceşti ziua si intervalul orar afectat, în cel mai scurt timp şi pe toate canalele posibile. Informaţiile privind întreruperea apei sunt transmise atat direct, prin fax/e-mail/note telefonice, cat si pe site-ul www.apa-canal.ro la rubricile IMPORTANT si Comunicate de presa şi in mass-media locala (ziare, radio,TV).