9001 14001 18001 iqNET
IMPORTANT
joi, 24 aprilie 2014
 
 
Aviz amplasament bransament Imprimare
AVIZ PENTRU BRANSAMENT APA SI/SAU RACORD CANALIZARE

 I DATE GENERALE
1 Baza legala - Legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si a normelor metodologice de aplicare a Legii aprobate prin Ordinul MLPTL nr. 1943/2001 privind autorizarea lucrarilor de constructii, HG 1591/2002, P7/2000, SR 8591/1997, STAS 4316/1998, SR 4163-1/1995, SR 1343-1/95, STAS 1846/1990, Normativ GP 043/1999, I22/1999.
2. Documentatii prezentate
Certificatul de urbanism (copie)
Titlul asupra imobilului (copie)
Proiectul tehnic trebuie sa contina:
Memoriu tehnic
Breviar de calcul - din care sa rezulte debitul de apa rece (Qzi med, Q max orar), dimensionarea apometrului, debitul de apa uzata evacuat, calitatea apelor uzate evacuate (trebuie sa se incadreze in prevederile Normativului NTPA 001/2002 si a HCL 248/2005).
Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului, al bransamentului si retelei interioare din incinta - scara 1:500
Plan de incadrare in zona
Planul instalatiilor interioare cu pozitia aparatelor de masura
Detaliu camin apometru conform prevederilor ISO 4064 - II.
Scheme montaj apometru
Profil longitudinal pentru canalizare
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR
2.1. Amplasament
Bransarea si/sau racordarea este realizata/se va realiza in Str. ___________________
_______________________________________________________________
La 1 m de limita incintei se vor executa: camin de apometru pe bransamentul de apa si camin de vizita pe racordul de canalizare;
Amplasarea si pozarea retelelor proiectate/existente si a constructiilor anexe fata de cladirile existente si proiectate trebuie sa respecte P7/2000 astfel incat, functie de unghiul de infiltrare a apei in teren, de masurile de eliminare a sensibilitatii la umezire, eventualele pierderi de apa din retele sa nu produca deformari sau deplasari ale cladirilor mai mari decat cele admisibile.
Daca nu se respecta prevederile P7/2000 conductele de apa si/sau canalizare se vor poza/repoza in canale de protectie.
La trasarea in teren a lucrarilor proiectate, pe durata executiei acestora si ori de cate ori situatia din teren o impune vor fi convocati delegatii SC APA CANAL SA pentru acordarea asistentei tehnice. Predarea amplasamentului se va face pe baza de proces verbal incheiat cu reprezentantii societatii noastre.
Dupa predarea amplasamentului, daca este necesara prezenta delegatilor SC APA CANAL SA pe durata executiei lucrarilor si ori de câte ori situatia din teren o impune, pentru acordarea de asistenta tehnica, convocarea se va face prin fax sau scrisoare, cu plata anticipata.
2.2. Bransament/racord
A. Bransarea la reteaua de apa se va realiza/este realizata printr-un bransament din _________ _______________ ___________________________________ din conducta de distributie apa rece __________ existenta/proiectata pe str. ________________________________ care se va poza/repoza in canal de protectie, conform documentatiei tehnice anexate.
Pe bransamentul de apa proiectat/existent la limita incintei, se va realiza/este realizat un camin de apometru ______ . In caminul de apometru, pe bransament se va monta/este montat un apometru Dn ______ mm intre doi robineti de sectionare tip sferic. Obligatoriu in amonte de apometru se va monta filtru de impuritati, iar in aval se va monta clapet de retinere, care se vor sigila impreuna cu apometrul.
- Apometrul Dn _______ mm va avea clasa de precizie C, va fi de tipul Schlumberger, Zenner, Meinecke si se va monta conform prevederilor din Normativul ISO 4064-II si HG 348/1993.
- Debitul de apa rece aprobat este Q = __________ l/sec
- Presiunea disponibila la nivelul bransamentului, in sectiunea de control este cea corespunzatoare debitului si presiunii normale de utilizare pentru consumatorul cel mai dezavantajat – respectiv 0,2 bari la rezervorul pentru closet de la etajul 4.
- Taxarea se va realiza pe baza debitelor inregistrate de contorul Dn _______ mm ce se va monta pe bransamentul de apa rece proiectat in caminul de apometru ________ existent/proiectat la limita incintei.

NOTA: Daca beneficiarul se alimenteaza dintr-o conducta impreuna cu mai multi consumatori, pe bransamentul comun se va prevedea un contor general______________________, iar taxarea se va realiza pe baza acestui contor. Defalcarea consumurilor se va realiza pe baza debitelor inregistrate de contoarele divizoare cu adaugarea in mod proportional si a diferentei dintre debitele inregistrate de contorul general si suma debitelor inregistrate de contoarele divizoare.

- Limita de proprietate pentru bransamentul de apã potabilã va fi in punctul de bransare pe conducta stradale pana cand va fi predat la Consiliul Local, fara pretentii la plata, pentru a fi concesionat la SC APA CANAL SA;
- Predarea bransamentului de apa rece si a apometrului se va realiza in termen de cel mult 60 zile de la data punerii in functiune/incheierii contractului, in baza Cartii Tehnice conform Legii HG 273/1994, cu conditia respectarii cerintelor de calitate impuse de Lege 10/1995.
- Dupa predare, limita de proprietate pentru bransamentul de apa va fi robinetul de sectionare ce se va monta in aval de contorul Dn ______ mm in caminul de apometru _______.

B. Evacuarea apelor uzate se va efectua prin racordul de canalizare proiectat/existent ____________________________________________________________________ cu descarcare din caminul de canalizare proiectat/existent la limita incintei _____ in caminul de canalizare proiectat/existent ______________ in punctul de racord pe colectorul proiectat/existent in Str ________________________________________ ________________________________ care se va poza/repoza in canal de protectie, conform documentatiei tehnice anexate.
- Debitul de apa uzata aprobat este Q = __________ l/sec
- Deversarea apelor uzate în reteaua de canalizare se va face cu respectarea HCL 248/2005 in baza Normativului NTPA 001/2002, indicatorii mentionati în documentatia tehnicã reprezentând conditii de evacuare a apelor uzate, iar nerespectarea acestora atrage rãspunderea civilã disciplinarã, materialã, contraventionalã sau penalã.
- Controlul indicatorilor se face prin grija dvs., pe bazã de analize efectuate de un laborator autorizat (al SC APA CANAL SA sau apartinând altei societãti), contracost, urmând a fi luate imediat mãsuri tehnice si organizatorice pentru reglementarea eventualelor deficiente.
- Pentru depãsiri ale indicatorilor de calitate constatate de cãtre SC APA CANAL SA cu ocazia verificãrilor veti suporta penalitãti si mãsuri restrictive care pot merge pânã la sistarea serviciilor.
- Limita de proprietate pentru racordul de canalizare va fi in punctul de racord pe colectorul stradal in caminul de canalizare __________________ pana cand va fi predat la Consiliul Local, fara pretentii la plata, pentru a fi concesionat la SC APA CANAL SA;
- Predarea racordului de canalizare se va realiza in termen de cel mult 60 zile de la data punerii in functiune/incheierii contractului, in baza Cartii Tehnice conform Legii HG 273/1994, cu conditia respectarii cerintelor de calitate impuse de Lege 10/1995.
- Dupa predare limita de proprietate pentru racordul de canalizare va fi in caminul de canalizare de la limita incintei ___________.

2.3. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect
La intocmirea documentatiilor se va avea in vedere utilizarea materialelor performante, ecologice, agrementate tehnic si sanitar si tehnologii noi conform standardelor in vigoare.
Pentru a avea un raport corect între beneficiar si furnizor contorul de mãsurã care urmeazã a fi montat va avea:
- aprobare de model eliberatã de Biroul Român de Metrologie Legalã;
- agrement tehnic MLPAT;
- va fi însotit de certificat de calitate (garantie);
- va fi însotit de buletin de verificare initialã eliberat de un laborator autorizat, acesta poate fi eliberat de laboratorul specializat al SC APA CANAL SA;
Alegerea contorului se face cu respectarea conditiei Qn contor ? Qzi med
Racordul de canalizare proiectat va avea panta minima pentru realizarea vitezei de autocuratire la debitul orar maxim.

2.4. Alte conditii
Bransamentul de apa si racordul de canalizare vor fi pozate/repozate respectandu-se prevederile HCL 48/2005 in baza HG 1591/2002, SR 8591/1997, STAS 4316/1998, Normativ GP 043/1999, I22/1999 si P7/2000 (pozate in canal de protectie);
Bransamentul de apa si racordul de canalizare se vor executa de catre societatea noastra sau de catre un constructor autorizat cu asistenta tehnica din partea SC APA CANAL SA Galati, dupã ce beneficiarul va obtine acordul tuturor agentilor economici care au în exploatare retele subterane pe traseul racordului proiectat si autorizatia de constructie.
Executia lucrãrilor de racordare propriuzisa, precum si montare – sigilare a apometrului, se vor efectua numai de cãtre sectoarele prestãri servicii si distributie apa rece ale SC APA CANAL SA Galati, contracost.
Costul lucrarilor propuse se va suporta integral de catre dumneavoastra.
Alimentarea cu apã potabila, preluarea apelor uzate si meteorice se va realiza dupã încheierea “Contractului de furnizare apa potabila si preluare ape uzate si meteorice” cu Serviciul Vanzari – Biroul Contracte al SC APA CANAL SA contract care va avea în vedere HG 348/1993, Ordinul 29N/1993, Legea 326/2001, HCL 27/2004 in baza HG 1591/2002; pentru contractare se vor prezenta documentele care atesta receptia lucrarilor privind bransamentul de apa rece si racordul de canalizare.
In acest sens la punerea in functiune se vor incheia procese verbale cu sectoarele de exploatare apa si canalizare ale SC APA CANAL SA care vor fi inaintate odata cu celelalte documente catre Serviciul Vanzari-Biroul Contracte.
Acordul tehnic este emis in vederea incheierii contractului pentru executia lucrarii si prestarea serviciilor de alimentare cu apa si preluare ape uzate. Prestarea serviciilor se va efectua numai dupa incheierea contractului de prestare.
În caz de necesitate societatea noastrã îsi rezervã dreptul întreruperii apei potabile.
Pentru pagubele produse ca urmare a unor avarii pe retelele societãtii noastre, existente în imediata apropiere a obiectivului dvs. SC APA CANAL SA îsi declinã orice responsabilitate.
La încetarea activitãtii sunteti obligat a vã prezenta la SC APA CANAL SA, în vederea întreruperii alimentãrii cu apã potabilã si dezafectãrii racordurilor ce au deservit obiectivul dvs., în caz contrar veti achita cantitatea de apã facturatã la nivelul consumului lunilor anterioare.
În cazul înstrainarii obiectivului dvs. în calitate de beneficiar initial veti preda noului proprietar prezentul acord; acesta rãmâne valabil numai dacã obiectivul pentru care s-a emis prezentul acord isi pastreaza natura consumurilor, debitul aprobat si configuratia instalatiilor, conform documentatiei aprobate initial
Prezentul acord este valabil in conditiile inceperii executiei in perioada de 12 luni de la data emiterii acestuia. In caz contrar, aveti obligatia de a va prezenta la SC APA CANAL SA, pentru prelungirea valabilitatii sau reactualizarea acordului, dupa caz.
In cazul nerespectarii de dvs. intocmai si in totalitate a prevederilor cuprinse mai sus, calitatea de act legal a prezentului acord devine nula si neavenita.
Alte conditii: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

III. TAXA DE AVIZARE
- Temei: Aprobarea CA nr. _______________
- Valoarea taxei de avizare: ______________
- Modalitate de achitare ______________


 
 
Top! Top!